Er is leven met HIV

Nevirapine (Viramune) - Nog een antiretroviraal middel

Nevirapine (Viramune)

Nevirapine (Viramune) is een geneesmiddel tegen hiv dat de hoeveelheid virussen in het lichaam vermindert. Anti-hiv-medicijnen, zoals nevirapine, verminderen de schade aan het immuunsysteem en voorkomen het optreden van ziekten die aids definiëren door te voorkomen dat hiv zich vermenigvuldigt, waardoor antilichamen kunnen doden virions circuleert in de bloedbaan; dit vermindert de virale lading.

Nevirapine behoort tot een klasse geneesmiddelen die bekend staat als niet-nucleoside reverse transcriptaseremmers (NNRTI's). Het enzym reverse transcriptase zet enkelstrengs viraal RNA om in DNA. Geneesmiddelen uit de NNRTI-klasse voorkomen dat HIV zich in cellen vermenigvuldigt door zich dicht bij de actieve reverse transcriptase-plaats te binden en de polymerase-activiteit te remmen.

Nevirapine wordt vervaardigd door Boehringer Ingelheim onder de handelsnaam Viramune. Nevirapine kreeg in februari 1998 een vergunning in de Europese Unie en in juni 1996 in de Verenigde Staten. Er zijn verschillende generieke versies van nevirapine verkrijgbaar als een enkel geneesmiddel of als onderdeel van een vaste dosiscombinatie van drie geneesmiddelen.

Een nevirapine-formulering met verlengde afgifte die eenmaal daags kan worden ingenomen, werd in 2011 in de Europese Unie en in 2012 in de Verenigde Staten goedgekeurd (Viramune XR). Generieke formuleringen van nevirapine met verlengde afgifte zijn ook beschikbaar.

rendement

Nevirapine (Viramune) kan de virale belasting van HIV-1 verminderen, waardoor bij de meeste mensen het aantal CD4-cellen kan toenemen wanneer het wordt ingenomen in combinatie met ten minste twee andere antiretrovirale geneesmiddelen. Nevirapine is niet actief tegen hiv-2.

Nevirapine is goedgekeurd na drie klinische onderzoeken waaruit uiteindelijk bleek dat de combinatie van nevirapine, zidovudine (AZT, Retrovir) en didanosine (DDI, Videx - Ik nam dit en het was alsof ik een levende kat slikte) veroorzaakte een grotere afname van de virale belasting en een toename van het aantal CD4-cellen dan zidovudine en didanosine ingenomen zonder nevirapine bij mensen die niet eerder antiretrovirale therapie hadden gehad. 

Deze drievoudige combinatie (die velen een cocktail noemen) heeft ook geleid tot minder gevallen van progressie van de hiv-ziekte. (d'Aquila) (Montaner, 1998) (Florida)

Verschillende onderzoeken hebben gemeld dat drievoudige regimes, waaronder nevirapine, even effectief zijn als regimes die proteaseremmers bevatten. (Squires) (Guardiola) (Chen) Bezorgdheid over de potentie van nevirapine bij mensen die beginnen met een behandeling met een hoge virale last zijn door deze onderzoeken weggenomen. (Podzamczer)

In tal van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en observationele onderzoeken is nevirapine vergeleken met efavirenz. Een systematische review en meta-analyse van 38 onderzoeken wees uit dat eerstelijns antiretrovirale behandeling op basis van efavirenz significant minder kans had op virologisch falen dan behandeling op basis van nevirapine (RR 0,85 [0,73-0,99 ]) en had meer kans om onderdrukkingsvirologie te bereiken. (Pillay)

Nevirapine wordt niet langer aanbevolen als voorkeursoptie voor antiretrovirale eerstelijnsbehandeling in de richtlijnen van de Britse, Europese, Amerikaanse of Wereldgezondheidsorganisatie, maar vanwege de lage kosten, wordt nog steeds veel gebruikt in lage- en middeninkomenslanden.

Hoe te nemen

De standaarddosis nevirapine (Viramune) is een tablet van 200 mg per dag gedurende de eerste 14 dagen van de behandeling en vervolgens 200 mg tweemaal daags of een tablet met verlengde afgifte van 400 mg eenmaal daags.

Tijdens de eerste twee weken van nevirapine mag slechts één tablet eenmaal per dag worden ingenomen, zodat het lichaam veilige niveaus van het geneesmiddel kan vaststellen, waardoor het risico op ernstige huiduitslag of andere bijwerkingen wordt verminderd. Nevirapine kan met of zonder voedsel worden ingenomen en tegelijk met andere anti-hiv-geneesmiddelen.

Nevirapine is ook verkrijgbaar als orale suspensie in een dosis van 10 mg / ml, die kan worden gebruikt door kinderen of mensen die minder dan 50 kg wegen, evenals mensen die de tabletten niet kunnen innemen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) beveelt nu aan om de behandeling met nevirapine te stoppen als huiduitslag met constitutionele symptomen of ernstige huiduitslag zich ontwikkelt. Als een milde tot matige uitslag optreedt zonder constitutionele symptomen tijdens de inductieperiode, mag de dosis nevirapine niet worden verdubbeld tot de volledige dosis totdat de uitslag is verdwenen. De duur van de eenmaal daagse toedieningsperiode mag ook niet langer zijn dan 28 dagen. Als de uitslag niet is verdwenen, moet een alternatieve behandeling worden gebruikt. (Klein)

Degenen die een behandeling op basis van nevirapine willen onderbreken of stoppen, moeten vijf dagen vóór de nucleoside reverse transcriptase-remmer (NRTI) stoppen met het innemen van de nevirapine-component van hun regime. Aangezien nevirapine een lange halfwaardetijd en een lage genetische barrière tegen resistentie heeft, kan het gelijktijdig stoppen van alle geneesmiddelen ertoe leiden dat de effecten van nevirapine veel langer aanhouden dan NRTI's, wat leidt tot het ontstaan ​​van resistentiemutaties. naar NNRTI. (Mackie) (Muur)

Als de behandeling met nevirapine om welke reden dan ook gedurende meer dan zeven dagen wordt gestopt, moet de startdosis van 200 mg per dag gedurende 14 dagen worden gebruikt wanneer het geneesmiddel opnieuw wordt gestart.

Personen met een gelijktijdige hepatitis C / HIV-infectie kunnen hoge niveaus van nevirapine in hun bloed hebben. Nevirapine wordt niet aanbevolen voor gebruik bij mensen met matig tot ernstig leverfalen.

Efeitos colaterais

De meest voorkomende bijwerkingen die worden ervaren door mensen die nevirapine gebruiken (Viramune) zijn huiduitslag, misselijkheid, vermoeidheid, hoofdpijn, braken, diarree, buikpijn en spierpijn.

Ongeveer 16% van de mensen die met nevirapine beginnen, heeft huiduitslag in de vorm van rode vlekken, jeukende bultjes en / of vlekken op de huid. Dit treedt meestal op na één tot vier weken behandeling en verdwijnt na twee tot vier weken. Daarna hebben de meeste mensen weinig of geen bijwerkingen.

Gelijktijdige profylactische behandeling met antihistaminica tijdens de eerste twee weken van de behandeling met nevirapine blijkt het risico op huiduitslag te verminderen. (Anton.).

 Behandeling met het prednisoloncorticosteroïd heeft echter geen effect op het aantal mensen met huiduitslag en kan de ernst ervan vergroten. (Montaner, 2003) (Knobel)

De uitslag kan in veel gevallen worden behandeld met antihistaminica. Start de behandeling met nevirapine op hetzelfde moment als abacavir (Ziagen)o wordt aanbevolen omdat beide geneesmiddelen huiduitslag kunnen veroorzaken en het moeilijk kan zijn om te bepalen welk geneesmiddel de reactie veroorzaakt.

Vrouwen lijken een groter risico te lopen dan mannen om de milde en ernstige vormen van huiduitslag die met nevirapine gepaard gaan, te ontwikkelen. (Antinori) (Bersoff-Matcha) (van Luca) (Mazhude)

Mensen met ernstige huiduitslag of koorts, blaren, zweertjes in de mond, conjunctivitis, zwelling van het gezicht, spier- of gewrichtspijn of algemene malaise, dienen een arts te raadplegen, die hen kan adviseren te stoppen met het gebruik van Nevirapine.

De Amerikaanse FDA heeft in 2008 veiligheidslabels uitgegeven voor nevirapine-tabletten en drank na een reeks ernstige leveraandoeningen en huidreacties. Leverfalen kan verband houden met een overgevoeligheidsreactie, resulterend in ernstige huiduitslag (~ 7%), koorts, algemene malaise, vermoeidheid, spier- of gewrichtspijn, blaren, orale laesies, conjunctivitis, gezichtsoedeem, nierfunctiestoornis en , slechts zelden, Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse. De ernstigste bijwerkingen in de VS traden op na behandeling met nevirapine als onderdeel van een profylactisch regime na blootstelling bij beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Een twee weken durende inductiefase van nevirapine in een dosis van 200 mg / dag (150 mg bij kinderen) kan het optreden van huiduitslag vaak verminderen. Als er huiduitslag is en geen andere symptomen, mag de dosis niet worden verhoogd totdat de uitslag is verdwenen. De introductietijd mag niet langer zijn dan vier weken; als de uitslag nog niet is verdwenen, wordt een alternatief schema voorgesteld.

Als lever-, huid- of ernstige overgevoeligheidsreacties optreden, mag de behandeling met nevirapine niet opnieuw worden gestart. Er zijn gevallen van leverschade, zelfs na suspensie. Nevirapine moet worden uitgesloten van de behandelingsopties van deze patiënt. 

Naast de uitslag kan levertoxiciteit een probleem zijn bij mensen die met nevirapine beginnen. (de Maat, 2002) (de Maat, 2003) (González de Requena) (Martinez) Het grootste risico op levertoxiciteit treedt op in de eerste zes weken van de behandeling. Sommige deskundigen adviseren om een ​​levergezondheidspanel te nemen aan het begin van de studie, in de tweede week, wanneer de dosis nevirapine wordt verhoogd, en twee weken daarna. De eerste 18 weken van de therapie vereisen toezicht, vooral de eerste zes weken, de periode met het grootste risico.

Om deze reden mag nevirapine niet worden opgenomen in een profylactisch regime na blootstelling om HIV-infectie te voorkomen. (Patel) Zwangere vrouwen kunnen ook een bijzonder risico lopen op het ontwikkelen van levertoxiciteit bij het starten van de behandeling met nevirapine. (Hitti) (Lyons) Uit een omvangrijke Amerikaanse studie bleek dat, hoewel zwangerschap een risico op levertoxiciteit bij vrouwen met zich meebracht, het gebruik van nevirapine dat niet deed. (Ouyang)

Minder dan 1% van de patiënten in klinische onderzoeken stopte met de behandeling met nevirapine vanwege levertoxiciteit. Hoewel verhoogde leverenzymen vaker voorkomen bij mensen met co-infectie met hepatitis, lopen deze personen geen verhoogd risico op levertoxiciteit.

Als matige of ernstige leverenzymafwijkingen optreden, dient het gebruik van nevirapine te worden gestopt om alleen te worden hervat en wanneer de leverenzymspiegels terugkeren naar de uitgangswaarde. Nevirapine kan opnieuw worden gestart met een startdosis van 200 mg per dag en leverenzymen moeten nauwlettend worden gecontroleerd. Na langdurige controle dient de dosis met voorzichtigheid te worden verhoogd tot 400 mg per dag.

Begin 2004 heeft Boehringer Ingelheim zijn veiligheidsmededeling bijgewerkt op basis van een retrospectieve beoordeling van veiligheidsgegevens. Ze verklaarden dat vrouwen met een CD4-celtelling van meer dan 250 cellen / mm³ 12 keer meer risico liepen op aan nevirapine gerelateerde levertoxiciteit dan mannen en dat vrouwen met een CD4-celtelling boven dit niveau die nieuw waren bij de behandeling zouden moeten start met nevirapine met de nodige voorzichtigheid, zoals mannen met CD4-celtellingen boven 400 cellen / mm³ zouden moeten doen. 

Deze waarschuwing blijft in de receptinformatie staan. Verschillende vervolgstudies hebben echter tot verschillende conclusies geleid. Een prospectieve cohortstudie van vrouwen in Zambia, Thailand en Kenia wees uit dat abnormale leverfunctietests aan het begin van de studie, in plaats van het aantal CD4-cellen, ernstige leverschade en bijbehorende huiduitslag beter voorspelden in de eerste 24 weken daarna. aanvang van antiretrovirale therapie inclusief nevirapine. (Peters)

Europese gegevens suggereren dat het veilig is voor mensen die een goede toename van het aantal CD4-cellen hebben ervaren met een ander antiretroviraal regime om vervolgens over te schakelen op nevirapine, zelfs als hun CD4-aantal hoger is dan het aanbevolen niveau voor het starten van een behandeling met het medicijn. (de Lazzari) (Wolf) Op basis van deze gegevens heeft het Europees Geneesmiddelenbureau geadviseerd dat mensen met hiv die een niet-detecteerbare virale lading hebben, veilig kunnen overschakelen op nevirapine op basis van elk CD4-aantal.

Symptomen van levertoxiciteit zijn misselijkheid, verlies van eetlust, vermoeidheid, gevoeligheid of zwelling van de lever, malaise,wit worden van het witte deel van de ogendonkergroenbruine urine, gele verkleuring van de huid (geelzucht) en grijze of witte ontlasting.

Lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL of 'goed' cholesterol) kan toenemen bij mensen die nevirapine gebruiken en in het algemeen blijkt nevirapine een beter lipidenprofiel te hebben dan efavirenz. (van der Valk) (van Leth, The Lancet) (van Leth, PLOS Med)

Weerstand

Zoals met alle andere anti-hiv-geneesmiddelen, kunnen hiv-stammen die resistent zijn tegen nevirapine (Viramune) kunnen verschijnen na een behandelingsperiode. De opkomst van medicijnresistente stammen valt samen met een afname van de effectiviteit van het medicijn.

Een enkele mutatie in het reverse transcriptase-gen is voldoende om resistentie tegen nevirapine te veroorzaken. De meest voorkomende met nevirapine geassocieerde mutaties zijn K103N, Y181C, G190A en Y188L. (Uhlmann) (Richman) Andere mutaties die zijn geassocieerd met nevirapine zijn onder meer V106A, Y188C, G190S en M230L.

Als eenmaal resistentie tegen nevirapine is ontwikkeld, is het zeer waarschijnlijk dat het virus ook resistent is tegen NNRTI efavirenz (Sustiva). (Antinori) (Getrouwd) Aan de andere kant kan eerdere blootstelling aan een NNRTI iemand vatbaar maken voor het falen van een op nevirapine gebaseerd regime, zelfs wanneer standaard resistentietests aangeven dat er geen resistentie tegen NNRTI is.

Interacties tussen geneesmiddelen

Mensen die nevirapine gebruiken (Viramune) mag de volgende medicijnen niet gebruiken:

 • Hypericine (sint-janskruid), dat de nevirapinespiegels in het bloed kan verlagen en mogelijk resistentie kan veroorzaken.
 • Ketoconazol (Nizoral), vanwege de verlaagde concentraties ketoconazol.

Inname van nevirapine met een proteaseremmer verlaagt de concentratie van de proteaseremmer in het bloed. De niet-nucleoside reverse transcriptaseremmer etravirine is het meest geschikt voor combinatie met een proteaseremmer.

De combinatie van efavirenz met nevirapine en etravirine, de andere NNRTI's, wordt niet aanbevolen vanwege de verhoogde frequentie van bijwerkingen. (van Lethh, PLOS Med)

Mensen die nevirapine gebruiken, moeten ook niet-standaard doses van de volgende medicijnen gebruiken, of ze moeten voorzichtig zijn:

 • Amoxicilline - Niveaus van amoxil toename met nevirapine, waardoor het risico op bijwerkingen toeneemt.
 • Osdoxycycline - Niveaus van Vibramycin / Vibramycine-D worden verminderd door nevirapine.
 • Erytromycine - Erythropa-niveaus als Erymax / Erythrocin / Erythropath / worden verhoogd door nevirapine, waardoor het risico op bijwerkingen toeneemt.
 • Osfelodipine - Niveaus van Plendi worden verminderd door nevirapine.
 • Fluconazol - Diflucan kan een dubbele concentratie van nevirapine veroorzaken, waardoor het risico op bijwerkingen toeneemt. Het moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. (Geel)
 • Griseofulvin - Grisovin-niveaus worden verminderd door nevirapine.
 • Methadonhydrochloride - Metadataniveaus worden verminderd door nevirapine; mensen die beide geneesmiddelen gebruiken, moeten nauwlettend worden gecontroleerd op ontwenningsverschijnselen en de dosis methadon moet indien nodig worden aangepast. (Stocker) (Altice
 • Metronidazol - Niveaus van Flagyl / flagyl S / Metroyl worden verminderd door nevirapine.
 • Osnifedipine-niveaus van Adalat worden verminderd door nevirapine.
 • Kinidine Osulfaat - Niveaus van Kinidin Durel worden verminderd door nevirapine.
 • Ossildenafil - Niveaus en Viagra worden verhoogd door nevirapine en Viagra moet worden ingenomen met een verlaagde dosis van 25 mg.
 • Ostadalafil - niveaus van Cialis worden verhoogd door nevirapine en moeten in een lagere dosis worden ingenomen.
 • De theofyllinespiegels worden verlaagd door nevirapine.
 • Vardenafil Levitra het moet in een lagere dosis worden ingenomen bij mensen die nevirapine gebruiken.
 • De warfarine-spiegels worden verlaagd door nevirapine.

Nevirapine kan ook de hoeveelheid bètablokkers en steroïden verlagen. Het vermindert ook de effectiviteit van orale anticonceptiva en alternatieve vormen van anticonceptie worden aanbevolen. (Mildvan)

Kinderen

Nevirapine (Viramune) heeft een vergunning in Europa en de Verenigde Staten voor de behandeling van HIV-infectie bij zuigelingen en kinderen. In 2008 adviseerde de Amerikaanse FDA baby's en kinderen om doses nevirapine te krijgen op basis van hun lichaamsoppervlak en niet op basis van hun gewicht. (Klein) A.

de aanbevolen orale dosering tijdens de introductie (of inductie) fase is 150 mg per m² lichaamsoppervlak eenmaal per dag gedurende 14 dagen. Na inductie wordt dezelfde dosis elke 12 uur toegediend. Jongere kinderen hebben mogelijk een hogere dosering nodig (bijvoorbeeld 200 mg per meter2 lichaamsoppervlak tweemaal per dag), aangezien de eliminatie bij kinderen onder de negen sneller is dan bij oudere kinderen of volwassenen. De maximale dagelijkse limiet mag niet hoger zijn dan 400 mg.

Nevirapine lijkt veilig en effectief te zijn en wordt goed verdragen door kinderen vanaf de geboorte, hoewel er geen grote gerandomiseerde studie is gerapporteerd waarin een op nevirapine gebaseerd regime met andere regimes werd vergeleken. (Verweel) (Luzuriaga) (Janssens) Bijwerkingen zijn vergelijkbaar bij kinderen en volwassenen. (Baylor)

zwangerschap 

Nevirapine (Viramune) is veilig voor gebruik bij zwangere vrouwen. (Mirochnick) (Marazzi). Het gebruik van nevirapine bij zwangere vrouwen heeft echter een hoog risico op levertoxiciteit, die fataal is geweest voor moeders en foetussen (dus, ik zeg, het lijkt onveilig !!!). (Hitti) (Timmermans) Er zijn ook aanwijzingen dat de bloedspiegels van nevirapine verlaagd zijn bij zwangere vrouwen, wat de kans op het ontwikkelen van resistentie kan vergroten (zeker onveilig !!!!). (Haberl) 

Het is ook aangetoond dat behandeling met nevirapine tijdens de bevalling de overdracht van hiv van moeder op baby vermindert. (Guay) Latere studies hebben aangetoond dat enkelvoudige doses nevirapine tijdens de bevalling, met of zonder een dosis voor de baby na de geboorte, het risico op overdracht verder kunnen verminderen wanneer het wordt toegevoegd aan een kuur met zidovudine. (Taha) (Lallemant). Blootstelling van de moeder aan nevirapine bracht de daaropvolgende drievoudige therapie, waaronder nevirapine, echter in gevaar, zelfs bij vrouwen die geen detecteerbare resistentie tegen NNRTI hadden. (Jourdain) (Jackson) (Eschelman) (Cunningham) Daarom adviseerde de Wereldgezondheidsorganisatie in februari 2004 om geen kortetermijnregimes met nevirapine als monotherapie te gebruiken als er standaardregimes beschikbaar waren. Dit was te wijten aan het risico op nevirapine-resistentie, omdat zidovudine in combinatietherapie de overdracht sterker verminderde dan alleen nevirapine. (Moodley)

Vertaald door Cláudio Souza op 05 december 2020 vanuit het origineel in Nevirapine (Viramune)geschreven door Keith Alcoon in juli 2017

Referências

d'Aquila R et al. Nevirapine, zidovudine en didanosine vergeleken met zidovudine en didanosine bij patiënten met hiv-1-infectie. Annals of Internal Medicine, 124: 1019-1030, 1996.

Montaner JSG et al. Een gerandomiseerde, dubbelblinde studie waarin combinaties van nevirapine, didanosine en zidovudine werden vergeleken voor hiv-geïnfecteerde patiënten. JAMA, 279: 930-937, 1998.

Floridia M et al. Een gerandomiseerde dubbelblinde studie naar het gebruik van een drievoudige combinatie, waaronder nevirapine, een niet-nucleoside reverse transcriptaseremmer, bij antiretrovirale naïeve patiënten met gevorderde ziekte. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology, 20: 11-19, 1999.

Squires K et al.. The Atlantic Study: een open gerandomiseerde studie waarin twee proteaseremmers (PI) -sparende antiretrovirale strategieën worden vergeleken met een standaardregime met pi, definitieve gegevens van 48 weken. 13e Internationale AIDS-conferentie, Durban, abstract LbPeB7046, 2000.

Guardiola J et al. Een open, gerandomiseerde, vergelijkende studie van stavudine (d4T) + didanosine (ddI) + indinavir (IDV) versus d4T + ddI + nevirapine (NVP) bij de behandeling van hiv-geïnfecteerde patiënten. 40e Interscience-conferentie over antimicrobiële middelen en chemotherapie, Toronto, abstract 539, 2000.

Chen SY et al. Welke antiretrovirale schema's hebben de beste overlevingskansen in San Francisco? 15e Internationale AIDS-conferentie, Bangkok, abstract MoOrC1082, 2004.

Podzamczer D et al. Een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin nelfinavir of nevirapine geassocieerd met zidovudine / lamivudine vergeleken werd bij hiv-geïnfecteerde patiënten (de Combine-studie). Antivirale therapie, 7: 81-90, 2002.

Pillay P et al. Resultaten voor regimes met efavirenz versus nevirapine voor de behandeling van hiv-1-infectie: systematische review en meta-analyse. PLOS ONE 8: e68995, 2013.

KleinR et al. Belangrijke wijzigingen aan de drank en Viramune-tabletten (nevirapine). Lancering van de FDA, 27 juni 2008.

Mackie NE et al. Klinische implicaties van stopzetting van antiretrovirale therapie op basis van nevirapine: relatieve farmacokinetiek en preventie van geneesmiddelresistentie. HIV-geneeskunde, 5: 180-184, 2004.

MuroE et al. Plasmaconcentraties van nevirapine zijn nog steeds detecteerbaar na meer dan 2 weken bij de meeste vrouwen die nevirapine als enkelvoudige dosis krijgen. Implicaties voor interventiestudies. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 39: 419-421, 2005.

Anton P et al. Incidentie van huiduitslag en stopzetting van nevirapine met twee verschillende oplopende doses. AIDS, 13: 524-525, 1999.

Montaner J et al. Gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effecten van een korte prednisoncyclus op de incidentie van met nevirapine geassocieerde uitslag bij met hiv-1 geïnfecteerde patiënten. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 33: 41-46, 2003.

Knobel H et al. Falen van een kortetermijnprednison-regime om met nevirapine geassocieerde uitslag te voorkomen: een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie: de GESIDA 09/99 studie. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 28: 14-18, 2001.

Antinori A et al. Vrouwen en het gebruik van anti-allergische middelen verhogen het risico op het krijgen van huiduitslag als gevolg van de behandeling met nevirapine. AIDS, 15: 1579-1581, 2001.

Bersoff Matcha SJ et al. Geslachtsverschillen bij nevirapine-uitslag. Klinische infectieziekten 32: 124-129, 2001.

door Luca A et al. Geslacht, gebruik van corticosteroïden en CD4-telling zijn voorspellende factoren voor huiduitslag geassocieerd met nevirapine. AIDS, 14: S68, 2000.

Mazhude C et al. Vrouwelijk geslacht, maar niet etniciteit, is een sterke voorspeller van niet-nucleoside reverse transcriptase-geïnduceerde uitslag. AIDS, 16: 1566-1568, 2002.

door Maat M et al. Hepatotoxiciteit na nevirapine-bevattende regimes bij met hiv-1 geïnfecteerde personen. Farmacologisch onderzoek, 46: 295-300, 2002.

van Maat MMR et al. Gevallenreeks van acute hepatitis bij een niet-geselecteerde groep hiv-geïnfecteerde patiënten die een antiretrovirale behandeling ondergaan die nevirapine bevat. AIDS, 17: 2209-2214, 2003.

González de Requena D et al. Levertoxiciteit veroorzaakt door nevirapine. AIDS, 16: 290-291, 2002.

Martinez E et al. Hepatotoxiciteit bij met hiv-1 geïnfecteerde patiënten die antiretrovirale therapie met nevirapine krijgen. AIDS, 15: 1261-1268, 2001.

Patel SM et al. Ernstige ongunstige huid- en levertoxiciteit in verband met het gebruik van nevirapine door personen die niet met hiv zijn geïnfecteerd. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 35: 120-125, 2004.

HittiJ et al. Maternale toxiciteit met continue nevirapine tijdens de zwangerschap: resultaten van PACTG 1022. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 36: 772-776, 2004.

Lyons F et al. Verdraagbaarheid van nevirapine bij hiv-geïnfecteerde vrouwen tijdens de zwangerschap - een waarschuwing. Second International AIDS Society Conference on HIV Pathogenesis and Treatment, Paris, abstract LB27, 2003.

Ouyang DW et al. Verhoogd risico op levertoxiciteit bij met hiv geïnfecteerde zwangere vrouwen die antiretrovirale therapie krijgen, ongeacht blootstelling aan nevirapine. AIDS, 23: 2425-30, 2009.

Peters PJ et al. Met nevirapine geassocieerde levertoxiciteit werd niet voorspeld door een CD4-telling ≥ 250 cellen / µL bij vrouwen in Zambia, Thailand en Kenia. HIV-geneeskunde, doi: 10.1111 / j.1468-1293.2010.00873.x, 2010

De Lazzari E et al. Risico op hepatotoxiciteit bij HIV-patiënten met virologische suppressie die op nevirapine overschakelen op basis van geslacht en CD4-telling. 46e ICAAC, San Francisco, abstract H-1064, 2006.

WolfE et al. Geen verhoogd risico voor vrouwen of hoge CD4-tellingen in een HIV-cohort in één centrum. 46e ICAAC, San Francisco, abstract H-1063, 2006.

van der Valk M et al. Krachtige antiretrovirale therapie met nevirapine leidt tot een anti-atherogeen plasmalipidenprofiel: resultaten van de Atlantic Trial. Achtste conferentie over retrovirussen en opportunistische infecties, Chicago, abstract 654b, 2001.

van Leth F et al. Vergelijking van eerstelijns antiretrovirale therapie met regimes waaronder nevirapine, efavirenz of beide geneesmiddelen, plus stavudine en lamivudine: een open gerandomiseerde studie, studie 2NN. The Lancet, 363: 1253-1263, 2004.

Van LethF et al. Nevirapine en efavirenz veroorzaken verschillende veranderingen in lipidenprofielen bij met hiv-1 geïnfecteerde patiënten die antiretrovirale therapie krijgen. PLOS Geneeskunde, 1: e19, 2004.

Uhlmann EJ et al. Effecten van de G190A-substitutie van HIV-reverse transcriptase op de fenotypische gevoeligheid van isolaten van patiënten voor delavirdine. Journal of Clinical Virology, 31: 198-203, 2004.

Richman D et al. Nevirapine-resistentiemutaties van het humaan immunodeficiëntievirus type 1 geselecteerd tijdens de therapie. Journal of Virology, 68: 1660-1666, 1994.

Antinori A et al. Kruisresistentie tussen niet-nucleoside reverse transcriptaseremmers beperkt de recycling van efavirenz na het falen van nevirapine. AIDS-onderzoek en menselijke retrovirussen, 18: 835-838, 2002.

Getrouwd JL et al. Omvang en belang van kruisresistentie tegen efavirenz na falen van nevirapine. AIDS-onderzoek en menselijke retrovirussen, 18: 771-775, 2002.

GeelJ et al. Effect van fluconazol op de farmacokinetiek van nevirapine. 15e Internationale AIDS-conferentie, Bangkok, samenvatting TuPeB4606, 2004.

Stocker H et al. Nevirapine verlaagt significant de niveaus van racemisch methadon en (R) -methadon bij patiënten die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntievirus. Antimicrobiële middelen en chemotherapie, 38: 4148-4153, 2004.

Altice FL et al. Door nevirapine geïnduceerde stopzetting van opiaten: onder injecterende drugsgebruikers met hiv-infectie die methadon krijgen. AIDS, 13: 957-962, 1999.

Mildvan D et al. Farmacokinetische interactie tussen nevirapine en ethinylestradiol / norethindron bij gelijktijdige toediening aan hiv-geïnfecteerde vrouwen. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 29: 471-477, 2002.

Verweel G et al. Nevirapinegebruik bij met hiv-1 geïnfecteerde kinderen. AIDS, 17: 1639-1647, 2003.

Luzuriaga K et al. Gecombineerde behandeling met zidovudine, didanosine en nevirapine bij baby's die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntievirus type 1. New England Journal of Medicine, 336: 1343-1349, 1997.

Janssens B et al. Werkzaamheid van zeer actieve antiretrovirale therapie bij hiv-positieve kinderen: beoordeling na 12 maanden in een routineprogramma in Cambodja Kindergeneeskunde, 120: e1134-1140, 2007.

Baylor M et al. Hepatotoxiciteit geassocieerd met het gebruik van nevirapine bij met hiv geïnfecteerde kinderen. 12e conferentie over retrovirussen en opportunistische infecties, Boston, abstract 776, 2005.

Mirochnick M et al. Farmacokinetiek van nevirapine bij zwangere vrouwen die zijn geïnfecteerd met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 en hun pasgeborenen. Protocol 250-team van de Pediatric AIDS Clinical Trials Group. Journal of Infectious Diseases, 178: 368-374, 1998.

Marazzi MC et al. Veiligheid van drievoudige antiretrovirale therapieregimes die nevirapine bevatten om verticale transmissie te voorkomen in een Afrikaans cohort van hiv-1-zwangere vrouwen. HIV-geneeskunde, 7: 338-344, 2006.

Timmermans et al. Bijwerkingen van nelfinavir en nevirapine tijdens de zwangerschap. AIDS, 19: 795-799, 2005.

Haberl A et al. De plasmablootstelling aan nevirapine is verlaagd bij zwangere vrouwen. 15e Internationale AIDS-conferentie, Bangkok, samenvatting TuPeB4644, 2004.

Guay LA et al. Nevirapine als een enkele intrapartum en neonatale dosis in vergelijking met zidovudine om verticale HIV-1-overdracht in Kampala, Oeganda te voorkomen: een gerandomiseerde studie HIVNET 012. The Lancet, 354: 795-802, 1999.

Taha TE et al. Korte profylaxe na blootstelling bij pasgeboren baby's om de overdracht van hiv-1 van moeder op kind te verminderen: gerandomiseerde klinische studie NVAZ. The Lancet, 362: 1171-1177, 2003.

Lallemant M et al. Eenmalige dosis perinatale nevirapine plus standaard zidovudine om verticale overdracht van hiv-1 in Thailand te voorkomen. New England Journal of Medicine, 351: 217-228, 2004.

Jourdain G et al. Intrapartum blootstelling aan nevirapine en reacties van de moeder na antiretrovirale therapie op basis van nevirapine. New England Journal of Medicine, 351: 229-240, 2004.

Jackson JB c.s. Identificatie van de K103N-resistentiemutatie bij Oegandese vrouwen die nevirapine kregen om verticale overdracht van hiv-1 te voorkomen. AIDS, 14: F111-F115, 2000.

Eshleman SH et al. Selectie en verdwijning van resistentiemutaties bij vrouwen en baby's die nevirapine krijgen om verticale transmissie van hiv-1 te voorkomen (HIVNET 012). AIDS, 15: 1951-1957, 2001.

Cunningham CK et al. Ontwikkeling van resistentiemutaties bij vrouwen die antiretrovirale standaardtherapie kregen die intrapartum nevirapine kregen om perinatale overdracht van humaan immunodeficiëntievirus type 1 te voorkomen: een subonderzoek van het pediatrische AIDS-protocol van de klinische onderzoeksgroep 316. Journal of Infectious Diseases, 186: 181-188, 2002.

Moodley D et al. Evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van twee eenvoudige regimes voor de preventie van verticale transmissie (TMF) bij hiv-infectie: nevirapine versus lamivudine en zidovudine gebruikt in een gerandomiseerde klinische studie (de SAINT-studie). 13e Internationale AIDS-conferentie, Durban, samenvatting TuOrB356, 2000

 

Ondersteun het werk. Of het zal uiteindelijk verdwijnen. De links leiden naar de websites van deze banken, de belangrijkste! Steun een baan die jou wil ondersteunen!

Ondersteun het werk. Of het zal uiteindelijk verdwijnen. De links leiden naar de websites van deze banken, de belangrijkste! Steun een baan die jou wil ondersteunen!Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

 Whatsapp WhatsApp ons
Hoi! Ik ben Beto Volpe! Wil praten? Zeg hallo! Maar houd er rekening mee dat ik hier tussen 9 uur en 00 uur werk.